Salgs- og leveringsbetingelser Profilgutta AS

Gjeldende fra 27. november 2023

1. Innledning.
Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder som en del av avtalen mellom Profilgutta AS (Profilgutta) som leverandør og Kjøper, såfremt ikke annet er skriftlig avtalt. Profilgutta selger primært varer og tjenester til næringsdrivende, lag og foreninger. Profilgutta kan når som helst endre disse salgs- og leveringsbetingelser med virkning fremover. De til enhver tid gjeldende oppdragsvilkår kan fås på forespørsel.»

2. Tilbud og aksept.
Tilbud er gyldig i 14 dager fra det er sendt, såfremt ikke annet er skriftlig avtalt. Tilbud skal aksepteres skriftlig av Kjøper før oppdragets start. Prisene i tilbudet er basert på tilbudsdagens priser og valutakurser. Ved endring av priser fra leverandører, frakt-, forsikringskostnader, toll og andre avgifter, valutakurser og råvarepriser i perioden frem til levering, kan vi regulere prisene forholdsmessig. Forandring av oppdragets art vil kunne medføre endringer i pristilbudet. Dette vil avtales skriftlig. Det vil ved de fleste produksjonsoppdrag bli sendt ut en siste korrektur før produksjonen igangsettes. Det er Kjøpers ansvar å kontrollere produksjonskorrekturen slik at alle elementer er riktige før produksjonen igangsettes. Ved ev. feilproduksjon vil vi vise til siste godkjente korrektur.

3. Priser.
Priser er basert på dagens kurser og råvarepriser. Valutaendringer vedtatt av myndighetene gir Profilgutta rett til tilsvarende prisjusteringer på gjeldende tilbud og ordre uten ytterligere varsel til Kjøper. Alle priser oppgis ekskl. mva og fraktkostnader.
- For ordre under kr 1.500,- belastes det et ekspedisjonsgebyr på kr 200,- om ikke annet er avtalt.
- Profilgutta har et administrasjonsgebyr på 65,-. Dette tilkommer ved fakturering, om ikke annet er avtalt.
- Det tas forbehold om leveringsavvik på +/- 10 % av bestilt antall for enkelte profilprodukter. Levert antall faktureres.
- Eksterne utlegg eller innkjøp, som foto, fonter, illustrasjon, trykking, skanning osv. vil komme i tillegg om ikke annet er avtalt. Alle slike innkjøp avklares i forkant med Kjøper.
- Dersom oppdraget avsluttes før det er fullført, har Profilgutta krav på betaling for utført arbeid. Alt materiell produsert av oss vil frem til betalingen er registrert være Profilgutta sin eiendom.
I tillegg til de oppgitte priser tilkommer det et offentlig miljøgebyr på alle lysskilt, renovasjonsavgift til returstasjon, leie av lift/utstyr og utgifter til el. tilkopling av autorisert elektriker.

4. Leveringstid.
Oppgitt leveringstid er kun å anse som veiledende og Profilgutta fraskriver seg ethvert erstatningsansvar som en følge av forsinket levering. Leveringen anses skjedd når varen/tjenesten eller leveransen er kommet frem til det avtalte leveringssted. Dersom leveringssted ikke er avtalt, anses levering skjedd når Kjøper får beskjed om at varen/tjenesten står klar for avhenting.

5. Betalingsbetingelser.
Betaling skjer i henhold til faktura med 14 dagers forfall, hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Ved forsinket betaling vil Profilgutta kreve forsinkelsesrente i henhold til lov om forsinkelsesrenter. Eventuelle klager på fakturaer må være mottatt Profilgutta senest én uke etter mottatt faktura. Etter forfall tilkommer et purrebeløp. Kjøper har ikke rettmessig krav på noen av produktene før betaling er registrert.

6. Salgspant.
Profilgutta har salgspant i de leverte varer, inntil de er fullt oppgjort, jfr. Pantelovens paragrafer 3-14 til 3-22. Om varer og tjenester er levert i h.h.t. tilbud eller ordrebekreftelse og betaling ikke finner sted etter gjentatte purringer, så aksepteres det at Profilgutta kan hente tilbake de leverte produkter uten forutgående avtale om dette. Dette fritar ikke kjøper for betaling av kostnader i forbindelse med eventuell design, oppsett, montering og demontering av de leverte produkter. Dersom Kjøper innstiller sin virksomhet, kommer under gjeldsbehandling eller går konkurs, går alle utviklede elementer tilbake til Profilgutta, uten vederlag.

7. Erstatning.
Partene kan kun pålegges erstatningsansvar for økonomiske tap som er en direkte, faktisk og forutsigbar følge av at en forsettlig eller grovt uaktsomt har handlet i strid med klare forutsetninger for den inngåtte samarbeidsavtalen. Ansvaret for Profilgutta begrenses til det enkelte prosjekt påløpte honorar. Profilgutta kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle selvstendige tredjeparters leveranser som gjennomføres parallelt med vår leveranse. Profilgutta er videre ikke ansvarlig for feil eller skader som skyldes forhold på Kjøpers side, herunder f.eks. forhold ved bygningen/kjøretøy, feilaktig behandling av varen eller manglende vedlikehold på varen.

8. Befrielsesgrunner/force majeure
Følgende grunner skal anses som befrielsesgrunner dersom de inntreffer etter at avtale er inngått og er til hinder for avtalens gjennomføring: Streik, lockout, krig, brann, ulykke eller andre forhold som betraktes som force majeure, vær/temperatur forhold, feil på leveranse fra leverandør eller forsinkelse fra leverandører på grunn av årsaker nevnt i dette punkt eller mangelfull forhåndsinformasjon for planlegging og fullføring av oppdraget.

9. Annullering av ordre
Hvor det etter Kjøpers ønske bestemmes å annullere en avgitt ordre forbeholder vi oss retten til å fakturere alle opparbeidede og disponerte omkostninger som gjelder ordren. Profilgutta kan annullere en tidligere bekreftet ordre, såfremt kjøper har et uavklart økonomisk forhold med Profilgutta.

10. Reklamasjon og garanti
Kjøper skal kontrollere varen straks ved mottagelsen, og eventuell reklamasjon skal finne sted senest 5 dager fra mottagelse av varen. Med mindre annet er avtalt, skal defekte varer, hvor det skal reklameres, omgående returneres til Profilgutta i samme stand som da de ble mottatt. Reklamasjon berettiger ikke Kjøper til å tilbakekalle betaling for den leverte varen. Profilgutta vil ikke kunne avkreves erstatninger som overstiger varens verdi. I forbindelse med dette skal det uttrykkelig bemerkes at Profilgutta ikke hefter for driftstap eller andre indirekte tap, der det måtte skyldes uteblivende, forsinkede, mangelfulle eller andre ufullstendige leveranser. Garantitiden er normalt 12 mnd. fra og med produktet er levert, såfremt annet ikke er avtalt. Garantien dekker kun produkt/deler og ikke frakt av produkt/deler eller arbeid. De fleste lyskilder vil over tid endre karakter noe og slike normale endringer gir ikke grunnlag for garanti- eller mangelskrav. Heller ikke gir forhold som skyldes manglende vedlikehold eller Kjøpers feilaktige behandling av skilt eller dekor grunnlag for garanti- eller mangelskrav. Der varen er montert av Kjøper selv gjelder uansett ingen garanti.

11. Forsendelse
Ansvaret for varene overtas av Kjøper så snart varen er levert fra oss til transportfirma. Dersom forsendelse skjer gjennom Profilgutta eller Profilguttas underleverandører går risikoen for varen først over på Kjøper når varen er mottatt på bestemmelsesstedet.

12. Rettigheter
Alle tegninger, skisser, modeller, verktøy, og spesifikasjoner som leveres til Kjøper før, under eller etter leveransens avslutning forblir Profilgutta sin eiendom, uansett om Kjøper helt eller delvis, direkte eller indirekte betaler omkostningene for disse. Kjøper får ikke uten tillatelse fra Profilgutta benytte produktenes spesifikasjoner til annet enn å sikre leveransens drift og ettersyn. Kjøper får ikke kopiere, utlevere eller overlevere ovennevnte til tredje part, uten tillatelse fra Profilgutta. Bruk av Profilguttas forslag, uten avtale med Profilgutta, betraktes som avtalebrudd og vil bli fakturert for alt forarbeid i tillegg til minimum kr 6.000 for brudd på Profilguttas rettigheter.

13. Montering
Enhver montasje utføres for Kjøpers regning, med mindre annet er skriftlig avtalt. I tillegg må Kjøper dekke utgifter til el. tilkobling, som må utføres av autorisert elektriker. Det påhviler Kjøper for egen regning å sørge for:
- alle arbeider forbundet med fremlegg og tilknytning av strøm.
- at Profilgutta har fri adgang til uforstyrret utførelse av montasjen.
- at arbeidet kan gjennomføres kontinuerlig og innenfor normal arbeidstid. Kjøper er ansvarlig for kostnader forårsaket av ventetid, utsettelse og lignende utenfor Profilguttas kontroll.
- å sikre at HMS krav på arbeidsstedet er oppfylt.
- å besørge nødvendige forsikringer for bygning og eget personell.

13.1 Montering av skilt
Dersom montering ikke kan finne sted kan Kjøper belastes for montørenes oppmøte/ventetid. Hvis ikke annet er avtalt, vil demonterte skilt bli plassert nær monteringsplassen. Er det praktisk mulig, og Kjøper ønsker det, kan montørene i enkelte tilfeller ta de demonterte skiltene med og sørge for at de blir levert til en godkjent avfallsplass. Det må påregnes et gebyr for dette.

13.2 Montering av dekor på kjøretøy
Kjøretøyet må leveres til avtalt monteringssted til avtalt tid og må være nyvasket uten poleringsmidler. Ved montering på bakvindu, må Kjøper eller bilforhandler sørge for at vindusvisker er demontert. Dersom montering ikke kan finne sted kan Kjøper belastes for montørenes oppmøte/ventetid.

14. Myndighetenes godkjenning
Kjøper er ansvarlig for at godkjent byggesøknad foreligger før montasje igangsettes. Kjøper er på egen regning ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser hos offentlige myndigheter til plassering og montering av produktet, med mindre annet er skriftlig avtalt. I de tilfeller det er avtalt at Profilgutta skal sørge for dette, skal dette skje for Kjøpers regning. Krav som Myndighetene måtte stille til eventuelle statiske beregninger utføres for Kjøpers regning. Søknadsgebyr faktureres som regel direkte til Kjøper fra kommunen.

15. Lagerleie
Ved lagring av skilt/dekor/varer hos Profilgutta, belastes Kjøper årlig forskuddsvis avtalt leiesum pr. kvm. Emballering og handling på lager er ikke inkludert. Kjøper er selv ansvarlig for forsikring av skilt/dekor/varer på lager hos Profilgutta. Partene kan si opp leieavtalen med frist 30 dager regnet fra 1. i den påfølgende måneden.

16. Rett til promotering
Med mindre annet er særskilt avtalt forbeholder Profilgutta seg retten til å benytte bilder av leverte produkter for promotering av Profilgutta på sosiale media eller i annen markedsføringssammenheng. På noen produktgrupper vil Profilgutta forbeholde seg retten til å trykke varemerke, leverandørens navn og telefonnummer/ webadresse med liten skrift. Dette gjøres på en diskré og ikke-dominerende måte.

17. Konfidensialitet
Profilgutta er forpliktet til å behandle Kjøpers forespørsel og oppdrag konfidensielt. Kjøper forplikter seg til å holde avtalepriser, innlogginger og annen intern informasjon konfidensiell.

18. Tvist/verneting
Eventuelle uoverensstemmelser som gjelder Profiolguttas leveranse eller vedrørende forståelse av nåværende betingelser for kjøp og levering forsøkes og løses mellom partene. Dersom disse forhandlingene ikke fører til et tilfredsstillende resultat, skal dette bringes frem til den norske retten og avgjøres i henhold til norsk lov. Partene vedtar Lillehammer som rett verneting.